Збори акціонерів

 

До відома акціонерів

Приватне акціонерне товариство-Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

(ідентифікаціний код юридичної особи – 13809430) (місцезнаходження: м. Львів, вул. Саксаганського, 5)

 

Приватне акціонерне товариство-Акціонерна страхова компанія “Скарбниця” (надалі – ПрАТ АСК “Скарбниця” та/або Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборівдистанційно (далі – дистанційні загальні збори).

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2023 року

Дата розміщення бюлетеня для голосування(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 12 квітня 2023 року у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням:www.skarbnytsia.ua

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – з 11 години  12  квітня  2023 року.  Дата і час завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – о 18 годині 28  квітня 2023 року. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 25 квітня

2023 року (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення  загальних  зборів).

 

Проект порядку денного:

 1. Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 2. Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 3. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 5. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 6. Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 7. Про розгляд звіту Ревізора   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 8. Про розгляд звіту Ревізора ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 
 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця”  за

2021 рік. 

 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця”  за

2022 рік. 

 1. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021р. 
 2. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022р.
 3. Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік.
 4. Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022 рік.
 5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 6. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 7. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
 8. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
 9. Визначення уповноваженого органу емітента,  якому надаються повноваження щодо:

-        залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії

-        прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів емісії акцій;

-        затвердження звіту про результати емісії акцій;

-        прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-        повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-        повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленомуЗаконом України«Про акціонерні товариства»;

-        внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

 1. Визначення  уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: 

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-        проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-        проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Період

Звітний   2022

Попередній 2021

Попередній 2020

Усього активів

105092

85353

85641

Основні засоби (за залишковою вартістю)

44828

31057

31745

Запаси

85

71

58

Сумарна дебіторська заборгованість

21271

22012

22071

Гроші та їх еквіваленти

17046

12733

15232

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

423

(702)

1861

Власний капітал

81543

65464

68056

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

38000

38000

38000

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

20176

18100

15542

Поточні зобов’язання і забезпечення

3373

1789

2043

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1741

(2592)

976

Середньорічна кількість акцій (шт.)

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Адреса сторінки на вебсайті ПрАТ АСК “Скарбниця”, на якій розміщено повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів; перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у дистанційних загальних зборах -www.skarbnytsia.ua

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 28 березня 2023 року. Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою)  із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: i.klymenko@skarb.lviv.ua.

. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Козакевич Р.В. (контактний телефон: (032) 240 38 42, 240 38 43)

Права акціонерів – власників простих акцій.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1)  участь в управлінні товариством;

2)  отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проєкту порядку денного може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти i.klymenko@skarb.lviv.ua.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11:00 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, за посиланням на сторінці на власному веб-сайті, зазначеними в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та мають містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах підписується за допомогою:

-  кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

-  нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

-  депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

За відсутності  підпису, бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, при цьому бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години дати завершення голосування. Таким чином, голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині 28 квітня 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18:00 години 28квітня 2023 року), вважається таким, що не поданий.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У випадку подання (направлення) бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на дистанційних загальних зборах може бути фізична особа,  уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на дистанційних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на дистанційних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на дистанційних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в дистанційних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в дистанційних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на дистанційних загальних зборах  не виключає право участі у цих дистанційних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на дистанційних загальних зборах, відкликати або замінити свого представника на дистанційних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у дистанційних загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на дистанційних загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 475 000 000 шт. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 475 000 000  шт.

 

 

Проєкти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

З першого питання проєкту порядку денного: 

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

 1. Звіт Правління  ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
 2. Роботу Правління  у 2021 році визнати задовільною.

 

З другого питання проєкту порядку денного: 

Про розгляд звіту Правління ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

1. Звіт Правління  ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити. 2.Роботу Правління  у 2022 році визнати задовільною.

 

З третього питання проєкту порядку денного: 

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 

 1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити.
 2. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

З четвертого питання проєкту порядку денного: 

Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022 рік затвердити. 2. Роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.

 

З п’ятого питання проєкту порядку денного:  Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік. 

 

Звіт зовнішнього аудиту   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік затвердити.

З шостого питання проєкту порядку денного:  Про розгляд звіту та висновків зовнішнього аудиту   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022 рік. 

 

Звіт зовнішнього аудиту   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022 рік затвердити.

З сьомого питання проєкту порядку денного: 

Про розгляд звіту Ревізора   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 

1. Звіт Ревізора   ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2021 рік затвердити. 2. Роботу Ревізора  у 2021 році визнати задовільною.

 

З восьмого питання проєкту порядку денного: 

Про розгляд звіту Ревізора   ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 

1. Звіт Ревізора   ПрАТ АСК «Скарбниця» за 2022рік затвердити. 2. Роботу Ревізора  у 2022 році визнати задовільною.

З дев’ятого  питання проєкту порядку денного: 

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця”за 2021 рік.  Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік затвердити.

 

 

З десятого питання проєкту порядку денного: 

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік.  Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік затвердити.

 

З одинадцятого питання проєкту порядку денного: 

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021р.

За 2021 рік прибутку не було і розподілу немає. Покриття збитків можливе  в майбутніх періодах при наявності прибутків.

З дванадцятого питання проєкту порядку денного:

Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 р.

Затвердити прибуток отриманий в 2022  році, згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства в сумі 1741 тис.  грн . Направити прибуток отриманий в 2022 році на нерозподілений.

З тринадцятого питання проєкту порядку денного:

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2021 рік.  Затвердити річний звіт ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2021рік.

 

З чотирнадцятого питання проєкту порядку денного: 

Про затвердження річного звіту ПрАТ АСК “Скарбниця” за 2022 рік.  Затвердити річний звіт ПрАТ АСК “Скарбниця”  за 2022рік.

 

З п’ятнадцятого питання проєкту порядку денного: 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

1. Збільшити статутний  капітал  ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом розміщення додаткових акцій  в кількості 125 000 000 (сто двадцять п’ять мільйонів  )штук  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 10 000 000,00 гривень (десять мільйонів  гривень).

 З шістнадцятого питання проєкту порядку денного: 

Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

З сімнадцятого питання проєкту порядку денного: 

Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Затвердити Рішення про емісію акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця” (із зазначенням в ньому  переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається) .

З вісімнадцятого питання проєкту порядку денного:   

Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК ”Скарбниця” як уповноважений орган емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

 

З дев’ятнадцятого питання проєкту порядку денного:

Визначення уповноваженого органу емітента,  якому надаються повноваження щодо:

-        залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів емісії акцій;

-        затвердження звіту про результати емісії акцій;

-        прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-        повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-        повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленомуЗаконом України«Про акціонерні товариства»;

-        внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Визначити Наглядову раду ПрАТ АСК ”Скарбниця” як уповноважений орган емітента,  якому надаються повноваження щодо:

-        залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії

-        прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

-        затвердження результатів емісії акцій;

-        затвердження звіту про результати емісії акцій;

-        прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-        повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

-        повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленомуЗаконом України«Про акціонерні товариства»;

-        внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

З двадцятого питання проєкту порядку денного: 

Визначення  уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: 

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-        проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-        проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Визначити голову правління ПрАТ АСК «Скарбниця» уповноваженою особою:

-        проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-        проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-        проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Наглядова рада ПрАТ АСК «Скарбниця»

Додаток:
Бюлетень для голосування

Протоколи лічильної комісії
Рішення про емісію
Протокол 2023
Особлива інформація
Рішення про невикористання переважного права

%I:%M %p - Posted by adm

Leave a Reply

Доведыть що ви не робот:

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua