Збори акціонерів

 

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5,  код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що  30березня 2018 року об 14.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3)

відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в  13.00 год. і закінчиться в 13.45 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

 1. 1.       Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Гураль А.І.; Член Лічильної комісії Клименко І.

 1. 2.       Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голова зборів  – Банцур О.М. , Секретар зборів – Челак А.Я.

 1. 3.       Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного- до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування.

 1. 4.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.03.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.03.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

 1. 5.       Затвердження річного звіту ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2017 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт  ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2017 рік

 1. 6.        Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” та заходи за результатами його розгляду.

 1. Розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ АСК ”Скарбниця” та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ АСК ”Скарбниця” та заходи за результатами його розгляду.

 1. 8.       Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

 1. 9.       Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товриства в 2017 році.

 1. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2017 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 182,00  тис.  грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 3247 тис.грн.  Спрямувати  прибуток отриманий в 2017 році на формування фондів (в тому числі резервних), а решту залишити нерозподіленим.

 1. 11.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу та Ревізора задовільною.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

 1. 13.    Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 2. 14.    Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити  повноваження Ревізора.

 1. 15.    Обрання Ревізора.
 2. 16.    Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:  Збільшити статутний  капітал  ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом приватного розміщення додаткових акцій  в кількості 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мільйонів )штук  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 15  600  000 гривень (п’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч  гривень). Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця”. (додається) . Не затверджувати  перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

 

 1. 17.    Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: Затвердити приватне розміщення акцій. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця”. (додається) . Не затверджувати  перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

 1. 18.    Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

 1. Визначення уповноваженого органу емітента,  якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 1. Визначення  уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити голову правління ПрАТ АСК ”Скарбниця’ уповноваженою особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 1. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення:Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством  в період з 30.03.2018 року по 30.03.2019 року включно у ході поточної діяльності Товариства .

 

         Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: www.skarbnytsia.ua .Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину  26.03.2018 р.

Станом  на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.02.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 280000000  штук;  загальна кількість голосуючих акцій становить 278633926  штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення  зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3.  Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам  Товариства необхідно особисто  прибути  за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

___________________________________________________________________

 Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5,  код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє про внесення змін до Порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться

  30березня 2018 року об 14.00

Порядок денний доповнено пунктами:

22. Про затвердження  нової  редакції Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство в звязку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Проект рішення:  В зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства,  затвердити нову реакцію Статуту ПрАТ АСК «Скарбниця» (додається) . Уповноважити голову правління Товариства  підписати від імені учасників Товариства та  провести державну реєстрацію  змін та нової редакції статуту Товариства.

23. Про внесення змін до внутрішніх  положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення : Внести зміни в внутрішні   положення Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції . Затвердити  в новій редакції внутрішні положення товариства

 

         Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: www.skarbnytsia.ua

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

 ___________________________________________________________________

 Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Акціонерна страхова компаніяСкарбниця

2. Код за ЄДРПОУ 13809430

3. Місцезнаходження79005, м. Львiв, Саксаганського, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211

5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

30.03.2018 р. загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства – Акцiонерної страхової компанiї “Скарбниця” було прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мiльйонiв ) штук iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв на суму 15 600 000 гривень (п’ятнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень). «За» прийняте рiшення проголосувало 250 604 009 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв шiстсот чотири тисячi дев’ять) голосiв, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi брали участь у зборах .

Наглядовою радою товариства 26.02.2018 року було затверджено цiну за якою буде вiдбуватися продаж акцiй – 0,08грн. (нуль гривень вiсiм копiйок ) за 1 (одну) акцiю, яка є не нижчою за номiнальну вартiсть акцiй – 0,08грн. (нуль гривень вiсiм копiйок ) та не є нижчою за ринкову вартiсть акцiй – 0,08 грн. (нуль гривень вiсiм копiйок), яка визначена на пiдставi Звiту про оцiнку 100% пакету акцiй ПрАТ АСК «Скарбниця», здiйснену суб’єктом оцiночної дiяльностi ФОП Созанський В.О. (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №790/15 вiд 16.10.2015 року) станом на 26.02.2018 року.

На дату прийняття рiшення про випуск акцiй до складу осiб, якi володiють акцiями на суму 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу ПрАТ АСК ”Скарбниця”, входить юридична особа ПЗНВIФ “Унiверсалiнвест” ТОВ КУА “Захiдiнвест” стан рахунку якого становить 135708757 штук простих iменних акцiй, або 48,4674 % розмiру статутного капiталу.

Акцiонери (iнвестори)Товариства отримають право: брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представникiв);брати участь в розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди), у разi прийняття рiшення про їх виплату в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом; одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;вiльно розпоряджатися належними їм акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та/або отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; вимагати викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй за ринковою цiною у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i цим Статутом; у разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, та у порядку й на умовах, що передбаченi рiшенням про емiсiю акцiй;продати акцiї Товариству у разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй;одержати у разi лiквiдацiї Товариства частину його майна або вартiсть частини майна Товариства, пропорцiйну вартостi акцiй акцiонера у загальнiй кiлькостi простих акцiй, в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України i Статутом.

Оплата акцiй буде здiйснюватися виключно в грошовiй формi в нацiональнiй валютi України – гривнi, шляхом перерахування коштiв на рахунок Товариства за наступними реквiзитами:

одержувач – ПрАТ «АСК”СКАРБНИЦЯ», iдентифiкацiйний код юридичної особи 13809430, р/р26503000000399 в АТ «Укрексiмбанк» МФО 322313 В процесi приватного розмiщення Товариство планує залучити грошовi кошти на загальну суму 15 600 000,00 (п’ятнадцять мiльйонiв шiстсот тисяч гривень 00 коп.), якi будуть у повному обсязi спрямованi на розвиток страхової дiяльностi, а саме 5000000 грн. на отримання нових лiцензiй для здiйснення окремих видiв страхування, 5000000 грн. для залучення нових страхових агентiв, пiдвищення квалiфiкацiї та пiдбiр висококвалiфiкованих кадрiв для розширення страхового портфелю, 5600000 грн. для оновлення iнформацiйно – технiчного забезпечення  Конвертацiя цiнних паперiв, які випускаються в інші цінні папери  не передбачена.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 03.04.2018

___________________________________________________________________

 Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Акціонерна страхова компаніяСкарбниця

2. Код за ЄДРПОУ 13809430

3. Місцезнаходження79005, м. Львiв, Саксаганського, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211

5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/

7. Вид особливої інформації прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів – акціонерних товариств);

II. Текст повідомлення

На загальних зборах акцiонерiвакцiонерiв Приватного акцiонерного товариства – Акцiонерної страхової компанiї “Скарбниця”, якi вiдбулися 30.03.2018 року приймалося рiшення щодо питання Порядку денного:

21. Прийняття рiшення про вчинення та наступне схвалення значних правочинiв.. Попереднє схвалення значних правочинiв.

Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:

“Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися акцiонерним товариством в перiод з 30.03.2018 року по 30.03.2019 року включно у ходi поточної дiяльностi Товариства .”

Станом на 14.00 годину на зборах присутнi 12 акцiонерiв (їх представники), якi в сукупностi володiють 250604009 голосуючими простими iменними акцiями . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 278 633 926 штук.

“за” прийняте рiшення проголосували акцiонери, що сукупно володiють250604009 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на зборах.

Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 100 000,00 тис.грн.

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 36200,00 тис грн.

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 276.24 вiдсотка.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 03.04.2018

___________________________________________________________________

 Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Акціонерна страхова компаніяСкарбниця

2. Код за ЄДРПОУ 13809430

3. Місцезнаходження79005, м. Львiв, Саксаганського, 5

4. Міжміський код, телефон та факс (032) 2403211 2403211

5. Електронна поштова адреса info@skarb.lviv.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://skarbnytsia.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно рiшення загальних зборів акціонерів  ПрАТ АСК “Скарбниця” вiд 30.03.2018 року (Протокол загальних зборів акціонерів Приватного Акціонерного Товариства АСК “Скарбниця”  вiд 30.03.2018 року):

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Дубового Бориса Васильовича , частка у статутному капіталі  – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Волинець Ярослава Миколайовича , частка у статутному капіталі  – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Члена Наглядової ради Пастернак Володимира Івановича, частка у статутному капіталі  – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Звільнено  в звязку з закінченням терміну дії повноважень. Перебував на посадi Члена Наглядової ради з 2002 року, 15 рокiв. Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

Звільнено з посади Ревізора   Дубову Галину Миколаївну, частка у статутному капіталі  – 3,3214%  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада не займала.

Призначено на посаду Голови Наглядової ради Дубового Бориса Васильовича , частка у статутному капіталі  – 6,2929%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада Голова Наглядової ради.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Волинець Ярослава Миколайовича , частка у статутному капіталі  – 6,2929%  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада Член Наглядової ради.

Призначено на посаду Члена Наглядової ради Пастернак Володимира  Іванович, частка у статутному капіталі  – 6,2929%  Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на посаду до переобрання.  Попередня посада Член Наглядової ради.

Призначено на посаду Ревізора Пастернак Роман а Володимировича , частка у статутному капіталі  – 3.3678%) Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Призначено на посаду до переобрання.   На посаді Голови Ревізійної комісії перебував до 2015 року.  Посадова особа не надала згоду на публікацію своїх паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади Голова правління Челак Андрій Ярославович, 03.04.2018

___________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%I:%M %p - Posted by adm

Leave a Reply

Доведыть що ви не робот:

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua