Повідомлення акціонерів

Повідомлення акціонерів про порядок реалізації переважного права  на придбання розміщуваних акцій

Приватним акціонерним товариством «АСК”СКАРБНИЦЯ»

У зв’язку з прийняттям річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства – Акціонерної страхової компанії “СКАРБНИЦЯ” від  30 березня  2018 року  (Протокол №1/18 ) рішення про збільшення розміру статутного капіталу  Приватного акціонерного товариства – Акціонерної страхової компанії “СКАРБНИЦЯ”, (надалі – Товариство) приватного розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, повідомляє про можливість реалізації переважного права акціонерами – власниками простих іменних акцій у процесі приватного розміщення акцій.

У зв’язку з цим наводимо наступну інформацію:

1)  Повне найменування Товариства : Приватне акціонерне товариство – Акціонерна страхова компанія “СКАРБНИЦЯ”, скорочене – ПрАТ АСК ”Скарбниця”. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента – 13809430.

Місцезнаходження та засоби зв’язку Емітента: 79005, Львівська область, місто Львів, вулиця Саксаганського, будинок 5. тел. 0322403842, факс 0322403842, електронна пошта : info@skarb.lviv.ua

Зареєстрований статутний капітал Товариства: становить 22 400 000,00 (двадцять два мільйони чотириста тисяч гривень нуль копійок).. На момент прийняття рішення про збільшення статутного капіталу статутний капітал сплачено повністю.

2) Тип та кількість акцій, що планується розмістити:

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 30 березня 2018 року (Протокол №1/18) до розміщення пропонується 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій Товариства загальною номінальною вартістю  15  600  000 гривень (п’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч  гривень). Номінальна вартість кожної акції становить 0‚08 грн. (нуль гривень вісім копійок), форма існування – бездокументарна.

3) Ціна розміщення:  Продаж акцій в ході реалізації акціонерами переважного права та на другому етапі  розміщення буде здійснюватися за ціною 0,08 грн. (Нуль гривень вісім  копійок )  за 1 (одну) акцію,    яка є не нижчою за  номінальну вартість акцій  – 0,08 грн. (нуль гривень вісім копійок ) та не є нижчою  за ринкову вартість акцій – 0,08 грн. (нуль гривень вісім копійок) що визначена на підставі оцінки 100% пакету акцій  ПрАТ АСК «Скарбниця», яка була  здійснена  суб’єктом оціночної діяльності ФОП Созанський В.О. (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №790/15 від 16.10.2015 року)станом на 23.02.2018року  та затверджена Наглядовою радою Товариства 23.02.2018р.

4) Правила  визначення  кількості  цінних паперів,  на придбання яких акціонер має переважне право: Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається шляхом   множення кількості акцій, що пропонується до розміщення на співвідношення кількості акцій, які знаходяться у власності акціонера до кількості акцій , які складають зареєстрований статутний капітал Товариства.

5) Строк і порядок реалізації переважного права: Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 30 березня 2018 року та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на 30.03.2018. Акціонер, який бажає придбати акції повинен на етапі реалізації переважного права акціонерів (01.06 2018 по 25.06.2018р. ) подати на ім’я Голови правління Товариства письмову заяву про намір придбати акції. Повна оплата акцій під час реалізації переважного права акціонерів має бути здійснена з 01.06 2018по 25.06.2018 р.  Оплата за акції, що придбаваються під час  реалізації акціонерами переважного права, може здійснюватись тільки в грошовій формі в національній валюті України (гривні). Оплата акцій здійснюється у грошовій формі в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства за наступними реквізитами:одержувач – ПрАТ «АСК”СКАРБНИЦЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 13809430, р/р26503000000399 в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313.Видача Товариством на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов’язань про продаж відповідної кількості акцій здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення власників. Укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів здійснюється Товариством у два етапи. Перший етап укладення договорів заплановано провести з 26 червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно; Другий етап укладення договорів заплановано провести з 06 липня 2018 року по 01 серпня  2018 року включно.На першому етапі укладення договорів (з 26  червня 2018 року по 05 липня 2018 року включно) з акціонером укладається договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером була надана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, під час реалізації акціонерами свого переважного права.На другому етапі укладення договорів  (з 06  липня  2018 року по 01 серпня 2018 року включно) акціонерами     подається   заява,   укладається  договір  купівлі-продажу  акцій.  Повна  оплата акцій здійснюється  відповідно до умов розміщення,  але не пізніше дня, що передує дню затвердження Наглядовою радою   Товариства  результатів укладення договорів з першими власниками, затвердження результатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.

Привілейовані акції товариством  не розміщаються.

Голова правління
ПрАТ  «АСК”СКАРБНИЦЯ»                                                                 Челак А.Я.

%I:%M %p - Posted by adm

Leave a Reply

Доведыть що ви не робот:

Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua