Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5,  код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що  30березня 2018 року об 14.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3)

відбудуться річні загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників для участі у загальних зборах розпочнеться в  13.00 год. і закінчиться в 13.45 год. за місцем проведення зборів

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань включених до порядку денного) :

 1. 1.       Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в складі : Голова Лічильної комісії. – Гураль А.І.; Член Лічильної комісії Клименко І.

 1. 2.       Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Голова зборів  – Банцур О.М. , Секретар зборів – Челак А.Я.

 1. 3.       Затвердження регламенту проведення та  порядку голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Для ведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: Виступи з питань порядку денного- до 10 хв.;Повторні виступи- до 5 хв.;Відповіді на запитання- до 2 хв. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити у відкритому режимі. Голосування по всіх питаннях порядку денного проводити за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Для голосування по всіх питаннях порядку денного використовувати Бюлетені для голосування.

 1. 4.       Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 30.03.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 30.03.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені.

 1. 5.       Затвердження річного звіту ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2017 рік

Проект рішення: Затвердити річний звіт  ПрАТ АСК ”Скарбниця” за 2017 рік

 1. 6.        Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця” та заходи за результатами його розгляду.

 1. Розгляд звіту виконавчого органу ПрАТ АСК ”Скарбниця” та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ АСК ”Скарбниця” та заходи за результатами його розгляду.

 1. 8.       Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора.

 1. 9.       Затвердження звіту Ревізора про діяльність Товариства в 2017 році.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора про діяльність Товриства в 2017 році.

 1. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2017 році.

Проект рішення: Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 182,00  тис.  грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 3247 тис.грн.  Спрямувати  прибуток отриманий в 2017 році на формування фондів (в тому числі резервних), а решту залишити нерозподіленим.

 1. 11.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради , виконавчого органу та Ревізора задовільною.

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПрАТ АСК ”Скарбниця”.

 1. 13.    Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
 2. 14.    Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Припинити  повноваження Ревізора.

 1. 15.    Обрання Ревізора.
 2. 16.    Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:  Збільшити статутний  капітал  ПрАТ АСК ”Скарбниця” шляхом приватного розміщення додаткових акцій  в кількості 195 000 000 (сто дев’яносто п’ять мільйонів )штук  існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 15  600  000 гривень (п’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч  гривень). Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця”. (додається) . Не затверджувати  перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

 

 1. 17.    Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення: Затвердити приватне розміщення акцій. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ АСК ”Скарбниця”. (додається) . Не затверджувати  перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Товариства.

 1. 18.    Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

 1. Визначення уповноваженого органу емітента,  якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 1. Визначення  уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення: Визначити голову правління ПрАТ АСК ”Скарбниця’ уповноваженою особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 1. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення:Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством  в період з 30.03.2018 року по 30.03.2019 року включно у ході поточної діяльності Товариства .

 

         Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: www.skarbnytsia.ua .Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину  26.03.2018 р.

Станом  на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (23.02.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 280000000  штук;  загальна кількість голосуючих акцій становить 278633926  штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення  зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 3), в робочий час з 9.00 до 15.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5, каб.3.  Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам  Товариства необхідно особисто  прибути  за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи – Челак А.Я. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

 

 

 

Read More%A %B %e%q, %Y %I:%M %p - Posted by adm

МТСБУ оприлюднила дані про показники роботи страховиків-членів МТСБУ.
За результатами другого кварталу оприлюднено результати діяльності всіх страховиків-членів МТСБУ.

Публікація даних здійснюватиметься за результатами кожного наступного кварталу на сайті МТСБУ.

Приємно відзначити що ПрАТ АСК “СКАРБНИЦЯ” увійшла до топ-10 страховиків за показником найшвидшого строку врегулювання з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Так, список страховиків, що найшвидше врегульовують страхові випадки виглядає наступним чином:

ТОП-10 страховиків, що найшвидше врегульовують страхові випадки

1

СК “Саламандра-Україна”

2

СК “АСКО-Донбас Північний”

3

СК “ПЗУ Україна”

4

СГ “ТАС” (приватне)

5

СК “Країна”

6

СК “ЮНІВЕС”

7

УСК  “Княжа Вієнна Іншуранс Груп”

8

СК “КРЕДО”

9

СК “СКАРБНИЦЯ”

10

СК “УНІКА”

Сподіваємось, що оприлюднення цих даних дасть змогу споживачам об’єктивно оцінювати діяльність страховиків ще до заключення договору ОСЦПВ.

Джерело МТСБУ

Read More%A %B %e%q, %Y %I:%M %p - Posted by skarb

Приватне акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія “Скарбниця”

( м. Львів, вул. Саксаганського, 5,  код за ЄДРПОУ: 13809430)

повідомляє що  “22″ квітня 2016 року об 11.00

за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 (приміщення ПрАТ АСК ”Скарбниця”, каб. 1)

відбудуться чергові загальні збори акціонерів

Порядок денний:

 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  Товариство за 2015 рік.
 3. Затвердження звіту Наглядової Ради про діяльність та стан Товариства за 2015 рік.
 4. Затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2015 році.
 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік за наслідками звітів Правління, Наглядової Ради та Ревізійної комісії.
 6. Розподіл прибутку ( збитку ) Товариства отриманого у  2015 році.
 7. Прийняття рішення про вчинення та наступне схвалення значних правочинів. Надання відповідних повноважень уповноважному органу по вчиненню значних правочинів. Попереднє схвалення значних правочинів.

   Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину 18  квітня 2016 року.  З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за адресою: м. Львів, вул. Саксаганського, 5 в робочий час (відповідальна особа Челак А.Я.).

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися з 10.00 до 10.50  у день та за місцем проведення зборів.

Правління ПрАТ АСК «Скарбниця»

Показники діяльності

Read More%A %B %e%q, %Y %I:%M %p - Posted by skarb

Економічні новини

Курси валют